TÉRMINOS LEGALES

Política de Privadesa i Protecció de dades

Protecció de dades

normativa aplicable

De conformitat amb el que disposa el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, Emilio Seco informa als usuaris de la pàgina web ( “Web” ) que la informació de caràcter personal que pot proporcionar-nos, ja sigui a través de determinats formularis de recollida inclosos en les diferents seccions de la web, es recolliran en un fitxer, el responsable del qual és l’empresa MARFINA, SL ( “MARFINA” ) i capçalera de Moventis ( “Grup Moventis” ), segons s’indica en les corresponents seccions de la web.

Les empreses de Moventis són les empreses que es relacionen en el llistat que l’usuari pot consultar clicant aquí.

Les dades de caràcter personal recollides són objecte de tractament, segons es requereixi., Tant automatitzat com convencional, i incorporats i conservats, d’una banda, en els fitxers titularitat de MARFINA o de les empreses del Grup Moventis que actuïn com a responsables dels fitxers corresponents. Es manté registre del tractament dels mateixos, degudament actualitzat.

A cada formulari de recollida de dades de caràcter personal del web s’indica de manera expressa, per cada supòsit concret, qui o qui són els responsables del tractament de les dades de caràcter personal i els responsables dels corresponents fitxers.

Exercici dels drets dels usuaris

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, pot dur-se a terme de conformitat amb el que es disposa a la normativa vigent, mitjançant una sol·licitud tramesa a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte , administracionweb@marfina.net , oa l’adreça postal, Moventis – Dept. Assessoria Jurídica, Via Augusta, 105, 08174, Sant Cugat del Vallès, a la qual s’ha d’adjuntar en qualsevol cas una fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid, de conformitat a dret que permeti acreditar la seva identitat.

Principi de qualitat de les dades personals

La no emplenament o l’emplenament parcial de les dades de caràcter personal per part dels usuaris que els puguin ser requerides en un formulari del web, podria suposar que les empreses del Grup Moventis no puguin atendre la seva sol·licitud d’informació, ni prestar els serveis que s’ofereixen a la web.

L’usuari es responsabilitza de comunicar al responsable del tractament que en cada cas correspongui, qualsevol modificació de les dades de caràcter personal facilitades, amb l’objecte que la informació continguda en els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les empreses del Grup Moventis compleixen el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o finalitats per les quals va ser recollida, i queda bloquejada en el seu cas, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Un cop transcorreguts aquests terminis, s’elimina definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Els menors de 14 anys no poden enviar cap tipus d’informació personal sense el consentiment del seu pare / mare o tutor. Les empreses del Grup Moventis no són responsables de cap informació personal enviada per menors de 14 anys sense l’autorització oportuna.

Dades especialment protegides

Segons el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en cas que ens facilitin informació relativa a la seva ideologia, afiliació sindical, religió o creences, l’usuari ha donar-nos en el corresponent formulari el consentiment explícit i per escrit per poder tractar aquesta informació. De la mateixa manera, les dades relacionades amb l’origen racial, salut o vida sexual de l’usuari requereixen del seu consentiment exprés en el corresponent formulari per poder tractar-los.

Pel que fa a les possibles comunicacions d’aquesta tipologia de dades de caràcter personal a tercers, informarem a l’usuari oportunament en cada cas concret i facilitarem el mitjà per oposar-se, de conformitat amb la normativa vigent.

Finalitat de la recollida de dades personals

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat, entre d’altres, poder contactar amb l’usuari atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments enviades; gestionar les tasques bàsiques d’administració i l’emissió de pressupostos, modificació o baixa de la targeta de fidelització que en el seu moment s’ofereixin; mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats i serveis (si fos necessari, gestionar la prestació adequada) relacionats amb empreses del sector de l’automoció relacionades amb aquesta; i gestionar la seva participació en els cursos de formació oferts i en processos de selecció de personal.

Pel que fa al tractament de les dades amb finalitats exclusivament promocionals o publicitàries, es facilita a l’usuari, juntament amb el corresponent formulari de recollida de dades de caràcter personal, la possibilitat d’oposar-se al mateix moment que faciliti les seves dades. Així mateix es posa al seu servei un procediment oportú, senzill i gratuït, perquè pugui indicar lliurement la seva oposició quan l’usuari ho consideri oportú.

Si l’usuari no desitja rebre aquesta informació pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets i, en tot cas, mitjançant el corresponent marcat en la casella que constarà en la secció de la web. La seva acceptació perquè s’enviï la informació comercial o publicitària té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Cessió de dades de caràcter personal

Respecte de les possibles comunicacions de dades a tercers, informarem l’afectat oportunament en cada cas i facilitarem el mitjà per oposar-se, d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que no autoritzi la cessió de les seves dades personals a una altra persona del Grup, diferent de la estigui sol·licitant les seves dades personals, l’usuari ha de procedir al corresponent marcatge de la casella que constarà a la secció del web on hi hagi el formulari que estigui emprant.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

Mesures de seguretat

Se han adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales requeridos por la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de información tratada, y se han implantado otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales facilitados. Todo esto de conformidad con lo que se prevé en la normativa de vigor.

Se garantiza que se han adoptado las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos que nos envíen por Internet. Por eso, se utiliza la tecnología de seguridad Secure Socket Layer (SSL), sistema que permite el encriptado de la información que nos envíen y evita la lectura, incluso si es interceptada inadecuadamente. No obstante eso, el usuario debe ser consciente que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Cuando acceden a nuestro sitio web, no almacenamos ninguna información en su ordenador a través de cookies, para poder reconocerles de manera automática la próxima vez que la utilice.
Este portal de Internet contiene enlaces a otros sitios web relacionados con las empresas del Grupo MOVENTIS.

Modificación de la política de privacidad

Las empresas del Grupo MOVENTIS se reservan el derecho a modificar esta política de privacidad para adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales. En estos supuestos, anunciará en esta Web los cambios producidos con una anticipación razonable a su puesta en práctica.

Así mismo proporcionará a los usuarios los recursos técnicos adecuados para qué, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la política de privacidad y protección de datos, como también a los textos informativos y de obtención del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, en cada supuesto de su recogida mediante este sitio Web.

 Información general

En virtud de lo que establece el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y de conformidad con el principio de transparencia de nuestra compañía, se informa a los usuario de los datos legales de este sitio web:

  • Titular: Emilio Seco Rodriguez
  • Dirección: Gremio Silleros y Albarderos nave 6
  • Contacto correo electrónico: info@autocaresemilioseco.com
  • Teléfono: 971 291314
  • Fax: 971 299203
  • CIF núm.:  13976934 H